نحوه دسترسی : گزینه های " تعریف فرم داوری " و " فرم های داوری " . تعریف فرم داوری : در ابتدا باید گفت که اگر یک داور بخواهد یک مقاله را داوری کند و بتواند نظر خود را به اطلاع دبیر علمی برساند _باید_ یک فرم داوری داشته باشد. بدون فرم داوری ارسال نظر نهایی درمورد مقاله ممکن نیست. بنابراین دبیر ع...
نحوه دسترسی : گزینه " تعریف دبیر محور " در صفحه دبیر علمی. در ابتدا باید گفت که دبیر محور می تواند مسئول تعیین داور مقالات یک محور اصلی شود و مقالات یک محور را به داورها ارجاع دهد. با ایجاد دبیر برای محورها، حجم کار دبیر علمی کاهش می یابد و دبیر علمی مجبور نیست برای همه ی محورها نظر دهد. در...
نحوه دسترسی : گزینه های " تعریف داور " و " لیست داوران " در صفحه دبیر علمی. تعریف داور : دبیر علمی می تواند چندین داور را تعریف کند و برای هرکدام یک نام کاربری و کلمه عبور درنظر بگیرد تا داورها بتوانند به وسیله ی این اطلاعات وارد حساب کاربری خود شوند. پس از تعریف داوران می توان با استفاده ...
نحوه دسترسی : گزینه های " تعریف فرم داوری " و " فرم های داوری " . تعریف فرم داوری : در ابتدا باید گفت که اگر یک داور بخواهد یک مقاله را داوری کند و بتواند نظر خود را به اطلاع دبیر علمی برساند _باید_ یک فرم داوری داشته باشد. بدون فرم داوری ارسال نظر نهایی درمورد مقاله ممکن نیست. بنابراین دبیر ع...
نحوه دسترسی : گزینه " مدیریت محورها " در صفحه دبیر علمی. درشکل زیر لیستی از محورهای از قبل تعریف شده را مشاهده می کنید. همچنین می توان محورها و زیرمحورهایی را در این قسمت برای کنفرانس مشخص کرد که نویسنده ها هنگام ارسال مقاله می توانند یکی از این محورها را برای مقاله ی خود انتخاب کنند. ...
نحوه دسترسی : گزینه " مقالات رسیده " در صفحه دبیر علمی. اگر این گزینه را از صفحه ی دبیر علمی انتخاب کنیم، صفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود. مشاهده می کنید که برای هر مقاله چند گزینه وجود دارد که در ادامه هر گزینه را توضیح می دهیم. در ابتدا باید گفت که تعیین داور برای هر مقاله به عهده ی...
دبیر علمی بعد از مدیر کنفرانس مهم ترین نقش را در کنفرانس دارد. دبیر علمی کنفرانس در این سامانه، کلیه کارهای علمی کنفرانس اعم از تعریف فرم داوری، تعریف محورهای کنفرانس، مشاهده و بررسی مقالات رسیده، تعریف داوران، انتخاب داور برای مقاله و ... را انجام می دهد. لازم به ذکر است که تمامی کارهای داوری...
نحوه دسترسی : گزینه " تغییر کلمه عبور " در میزکار دبیر علمی. دبیرعلمی کنفرانس در صورت تمایل با وارد کردن کلمه عبور فعلی خود می تواند کلمه عبور خود را تغییر دهد.
پرتال پشتیبانی شرکت آداک