RSS Feed
مرکز آموزش : راهنمای سیستم مدیریت محتوای آداک > ماژول اعلان ها و آگهی ها
   

نحوه ی دسترسی به این صفحه در قسمت مدیریت سایت : منوی" اطلاع رسانی" در مدیریت سایت. زیر منوی افزودن اعلان جدید : اطلاعات وارد شده در این بخش در بخش اعلانها که در صفحه اصلی مانند شکل زیر موجود است نمایش داده خواهد شد . در شکل زیر مشاهده می کنید که چهار نوع اعلان در وب سایت وجود دارد : اطلاعیه ،...
نحوه ی دسترسی به این صفحه در قسمت مدیریت سایت : منوی" اطلاع رسانی" در مدیریت سایت. زیر منوی لیست اعلانات : لیست تمامی اعلان های وارد شده در بخش قبل، در این بخش نمایش داده می شود که با کلیک برروی دکمه مورد نظر زیر ستون ویرایش و حذف می توان اقدام به ویرایش و حذف هر اعلان پرداخت . همانطور که م...
نحوه ی دسترسی به این صفحه در قسمت مدیریت سایت : منوی" اطلاع رسانی" در مدیریت سایت. زیر منوی مدیریت انواع اعلا ن ها : در این بخش می توان به تعریف نوع جدیدی از اعلان ها پرداخت و یا اقدام به ویرایش و حذف اعلان های موجود کرد . با افزودن و یا کم کردن انواع اعلان ها، نوارهای مربوطه(Tab) از صفحه اول...
نحوه ی دسترسی به این صفحه در قسمت مدیریت سایت : منوی" اطلاع رسانی" در مدیریت سایت. زیر منوی مدیریت انواع اعلا ن ها : در این بخش می توان به تعریف نوع جدیدی از اعلان ها پرداخت و یا اقدام به ویرایش و حذف اعلان های موجود کرد . با افزودن و یا کم کردن انواع اعلان ها، نوارهای مربوطه(Tab) از صفحه اول...
منظور از اعلان، اطلاعیه ها ، نیازمندی ها و اطلاعاتی از این قبیل می باشد. به طور پیش فرض چند نوع اعلان مانند اطلاعیه، نیازمندی، کنفرانس و سمینار در مدیریت سایت قرار داه شده است که قابل تغییر است و مدیر سایت می تواند آن ها را تغییر دهد و یا حذف کند. در شکل زیر اعلان ها با رنگ قرمز نمایش داده...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک